Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Spa-Producten (Frank Van Overberghe) via de webwinkel "www.spa-producten.be"

Het plaatsen van een bestelling op de website van Spa-Producten leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Spa-Producten behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

- Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“www.spa-producten”: de website van de eenmanszaak Spa-Producten (Frank Van Overberghe) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “www.spa-producten.be”.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Spa-Producten en de klant van de internetwinkel “www.spa-producten.be” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op "www.spa-producten.be".

“Producten”: alle goederen aangeboden door Spa-Producten via "www.spa-producten.be" die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

- Bedrijfsgegevens

Spa-Producten
Frank Van Overberghe
Koning Albertlaan 38 b
Lochristi 9080
Belgie
www.spa-producten.be
Tel: ++32(0)476 346 011
BE 0642 405 165
Handelsregisternr.: 642.405.165

- Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en Spa-Producten komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Spa-Producten hiervoor als een vermoeden van bewijs.

"www.spa-producten.be" behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:
- bij het niet voorradig zijn van een product,
- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
- bij overmacht.

- Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
"www.spa-producten.be" behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

- Betaling

Online betalingen gebeuren via Multisafepay. Online betalen kan met de diverse mogelijkheden aangegeven op "www.spa-producten.be". Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Multisafepay.
Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Spa-Producten kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.
Bij problemen bij betalingen van bestellingen is Spa-Producten bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

- Levering en leveringstijd

"www.spa-producten.be" streeft ernaar bestellingen te verzenden binnen de 2 volgende werkdagen. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Spa-Producten ernaar deze binnen de 2 eerstvolgende werkdagen te verzenden.
Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum.
Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Spa-Producten binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Spa-Producten van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Spa-Producten de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort Spa-Producten binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Spa-Producten heeft doorgekregen van de klant.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Spa-Producten kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

- Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België en Nederland betaalt de klant 5.95 € verzendkosten.
Bestellingen met aankoopsom boven de 80 euro worden gratis verzonden naar leveradres in Belgie en Nederland.
Verzendingen buiten Belgie en Nederland kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Spa-Producten.

- Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.
In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Spa-Producten binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:
Spa-Producten
Frank Van Overberghe
Koning Albertlaan 38 b
Lochristi 9080
Belgie

- Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product binnen de 7 kalenderdagen terug te sturen en sturen wij u een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug. Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

- Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van "www.spa-producten.be" is copyright van toepassing.Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak Spa-Producten (Frank Van Overberghe).
Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

- Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en "www.spa-producten.be" zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Gent/Belgie bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.
De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en "www.spa-producten.be" zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop